ANUNȚ: privind rezultatul la proba scrisă, la examenul organizat în data de 21.02.2024 pentru promovarea în grad profesional – personal contractual

COMISIA DE CONCURS

Nr.  4287/21.02.2024

 

ANUNȚ:

privind rezultatul la proba scrisă, la examenul organizat în data de 21.02.2024 pentru promovarea în grad profesional – personal contractual

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele: Functia pentru care candidează Punctaj

probă scrisă

Aprecierea candidatului

admis/respins

Obs.:
1. 3080 Medic veterinar, gradul profesional II 75,33 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, conform prevederilor legale, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 21.02.2024, ora 1300 la sediul D.S.V.S.A. Argeș – Pitești, str. Calea Câmpulung nr. 4, jud. Argeș și pe pagina Web: www.arges.dsvsa.ro.

Secretarul comisiei de concurs:

Cons. Oana Daniela Enescu