Laboratoare

Autorizare laboratoare
Cadrul legal prvind condiţiile de funcţionare a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este stabilit de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda următoarele documente:

 

a) cererea de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) memoriul tehnic justificativ, în original; acesta trebuie să conţină partea introductivă, prezentarea condiţiilor generale, prezentarea condiţiilor specifice de funcţionare pentru fiecare laborator în parte, lista personalului şi atribuţiile acestuia în cadrul laboratorului, lista matricilor, lista metodelor de analiză, inclusiv lista referenţialelor în vigoare utilizate în cadrul metodelor de analiză;

c) lista echipamentelor din dotare;

d) copia documentului privind dovada verificării periodice a echipamentelor şi a aparaturii efectuate de unităţi special acreditate pentru etalonarea echipamentelor critice şi verificarea metrologică a echipamentelor care se supun metrologizării;

e) copia contractului cu firme specializate în ridicarea şi prelucrarea deşeurilor;

f) copia schiţei laboratorului, inclusiv detalierea fluxurilor analitice;

g) copia certificatului de înregistrare fiscală;

h) copia certificatului unic de înregistrare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului în cazul societăţilor comerciale;

i) copia hotărârii judecătoreşti de constituire, a certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a statutului în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agroalimentar;

j) copia planului de amplasare a laboratorului în cadrul unităţii;

k) dovada achitării tarifului de evaluare, prevăzut în anexa nr. 3;

l) copia actului de deţinere/închiriere a spaţiului;

m) copie a acordului de mediu a unităţii/laboratorului;

n) copie a acordului ISU pentru unitate/laborator.

De asemenea, laboratoarele autorizate în baza ordinului menţionat mai sus se încadrează din punct de vedere al clasificării statistice naţionale a activităţilor economice (cod CAEN) la codurile 7120 sau 7500 în funcţie de profilul de activitate.