Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior a functionarilor publici – 22.05.2019

Nr. 9656/19.04.2019          

ANUNT

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş, anunta organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior a functionarilor publici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare si ale Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, a unei functii publice de executie, respectiv:

 

     Funcția publica de execuție pentru care se organizează examenul de promovare:

– funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal in funcția publică  de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizare Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export – Serviciului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată;

 

Probele stabilite pentru examen: proba scrisă și interviul;

 

Condiţiile de desfășurare a examenului:

 • Data până la care se depun dosarele de înscriere : în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului pe site-ul instituției si la avizier;
 • Locul depunerii dosarelor : Secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arges, str. Calea Campulung nr. 4.
 • Data/ora/locul de organizare :
 • Proba scrisă se va organiza în data de 22.05.2019, ora 10, la sediul D.S.V.S.A. Arges.
 • Interviul se sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul D.S.V.S.A. Arges .

 

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional:

 1. Formularul de inscriere, ( pus la dispozitie de Compartimentul Juridic si Resurse Umane);
 2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale pe ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Condiţiile de participare :

sunt cele prevazute la art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, a unei functii publice de executie:

 1. Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
 3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 Bibliografie:

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata ;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata;

Tematica de specialitate :

 1. Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate;
 2. Ordinul ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală;
 3. Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
 4. Regulamentul nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

 

Cu stima,

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr. Daniel – Gelu Lupu