Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă

A N U N Ţ

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului Sănătate Animală – Serviciul Laborator Sanitar – Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor.

 

Formular de înscriere la concurs (format editabil)

 

Condiții de participare :

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul biologie, specializarea biologie, fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, str. Calea Campulung, nr. 4, în data de 21 decembrie 2018, ora 1000, proba scrisă.

Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data 10.12.2018, la Compartimentul Juridic și Resurse Umane şi vor conţine documentele menționate la art.49 din HG nr.611/2008, respectiv:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul DSVSA Arges, str. Calea Campulung, nr. 4, telefon 0248211199.

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 

 1. Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al D.S.V.S.A. judetene (ROF) aprobat prin Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 49/04.05.2018.
 2. Respecta intocmai “Manualul calitatii” si indatoririle ce-i revin conform “Procedurilor generale” si “Procedurilor specifice” din sistemul calitatii implementat in cadrul sectiei si al LSVSA Arges.
 3. Receptioneaza in conditiile legale probele supuse examenelor din cadrul sectiei, conditii referitoare la cantitatea, calitatea probei, precum si la documentele insotitoare ale probelor (completarea corecta si la toate rubricile a notei de insotire si a tabelelor aferente).
 4. Executa inregistrarea corecta a probelor in registrul sectiei si specifica in aceasta tipul analizelor ce se efectueaza pe probele receptionate.
 5. Efectueaza inregistrarea lucrarilor de efectuare a analizelor in fisele de lucru unde semneaza pentru veridicitatea datelor – efectueaza analize de: bruceloza bovina; bruceloza porcina; bruceloza ovina cu B. Melitensis si B. Ovis; paratuberculoza bovina si ovina; leucoza bovina; leptospiroza bovina si porcina; trichineloza; toxoplasmoza; artrita – encefalita caprina; maedi visna; etc.
 6. Efectueaza referatele de scadere din gestiune a produselor consumate pentru efectuarea activitatilor specific.
 7. Efectueaza receptionarea scriptica si faptica a tuturor produselor biologice pe care le gestioneaza.
 8. Efectueaza analizele conform cerintelor din Procedura specifica.
 9. Inscrie datele obtinute in fisele de lucru, elaboreaza si semneaza de efectuare in Buletinele de analiza si fise de lucru.
 10. Eliberează buletinele de analiză în maxim 24 de ore de la obţinerea rezultatului.
 11. Răspunde de aplicarea şi implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naţionale de referinţă.
 12. Participa impreuna cu seful de sectie la elaborarea de Proceduri specific si la actiunile de validare a metodelor.
 13. Respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană.
 14. Utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 15. Participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil.
 16. Participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate.
 17. Îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2018 pentru asigurarea calităţii.
 18. Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A. Arges.
 19. Răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A. Arges.
 20. Realizează şi alte activităţi dispuse de seful LSVSA Arges si/sau directorul executiv al DSVSA Arges, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*).
 2. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici .
 3. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*).
 4. ORDINUL nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea <LLNK 12016     0110FB21   0 21>Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a <LLNK 12016     0110FB31   0 21>Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. HOTĂRÂREA nr. 1156 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, modificata si completata.
 6. Ordinul nr. 25/2008 privind recoltarea probelor destinate examenelor de laborator.
 7. Pastrarea, transportul si esantionarea probelor destinate examenelor de laborator in Pesta porcina clasica – Manual operational PPC.
 8. Pastrarea si transportul probelor de organe sau/si cadavre destinate examenelor anatomo-patologice, bacteriologice, virusologice si parazitologice.
 9. Pastrarea si transportul probelor de albine destinate examenelor bacteriologice, parazitologice si toxicologice .
 10. Pastrarea si transportul probelor de peste in vederea examenelor de laborator .
 11. Decizia CE 625/2014 – Monitorizarea rezistentei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice si comensale – recoltarea probelor.
 12. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma – pastrare si esantionare probe.

 

 

Director Executiv,

Dr. Daniel-Gelu Lupu