Concurs de recrutare în vederea ocupării a cinci funcţii publice de execuţie vacante

Nr.   12590/23.05.2019

ANUNT

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş organizează în data de 25.06.2019, ora 10:00 (susţinerea probei scrise) şi sustinerea interviului in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise, concurs de recrutare în vederea ocupării a cinci funcţii publice de execuţie vacante din cadrul structurilor aparţinând Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş, după cum urmează:

– 2 funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală.

– 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului Autorizare, Inregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export – Serviciul Catagrafie, Autorizare, Inregistrare şi Evidenţă Informatică.

– 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Sănătate Animală – Serviciul LSVSA.

– 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului Siguranta Alimentelor – Serviciul LSVSA.

 

Formular de înscriere la concurs

 

Pentru funcţiile de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală

 

►Condiţii de participare

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

■ studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, domeniul de licenţă- medicină veterinară, specializarea – medicină veterinară

■ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

Bibliografie

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare (r2), cu modificǎrile si completǎrile ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare.
 3. Constitutia Romaniei – Republicată.
 4. 4. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 54/2007 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind masurile de control pentru gripa aviara care transpune Directiva 94/2005 privind masurile comunitare de combatere a influentei aviare si de derogare a Directivei 92/40/CE .
 5. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 37/2007 pentru aprobarea Normei Sanitar Veterinare privind anumite masuri de protectie referitoare la influenta Aviara cu subtipul H5N1, tipul inalt patogen, la pasarile salbatice din Comunitatea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 28/2007 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare care stabileste masurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influentei aviare inalt patogene provocate de virusul A al influentei aviare subtipul H5N1 de la pasarile vii care traiesc in salbaticie la pasarile domestice si alte pasari captive si care prevede un sistem de detectie rapida in zonele expuse unui risc deosebit.
 7. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 154/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.
 8. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind controlul bolii de Newcastle(pseudopesta aviara).
 9. Ordinul 20/195/05.03/06.03.2018 (ANSVSA,MADR) privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de suine.
 10. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 67/2012 privind conditiile sanitar veterinare care trebuiesc respectate la miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea unor norme sanitar veterinare.
 11. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 45/2010 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind conditiile sanitar veterinare de functionare a tirgurilor de animale vii.
 12. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boalala animale.
 13. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploatatilor de bovine in raport cu tuberculoza bovina si leucoza enzootica bovina.
 14. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 41/2010 privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu bruceloza bovina.
 15. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiilor de crestere a bovinelor.
 16. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor precum si a normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor.
 17. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor cu modificarile si completarile ulterioare.
 18. Hotarirea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contaventiilor la normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu moificarile si completarile ulterioare.
 19. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 106/2005 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar veterinare cuprinse in prograul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectie animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor.
 20. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 145/2018 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenului de laborator in domeniul sanatatii si al bunastarii animale precum si din domeniul organismelor modificate genetic.
 21. Regulamentul CE 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma.
 22. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 104/2005 privind aprobarea Normei sanitar veterinare privind citeriile pentru planuri nationale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei si LEB.
 23. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 61/2006 modificat pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine.
 24. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 154/2007 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre.
 25. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 40/29.04.2010 privind aprobarea Normei sanitar veterinare privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor.
 26. Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozitiilor specifice de combatere a pestei porcine africane.
 27. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 129/2007 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu animale vii si produse de origine animala.
 28. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind măsurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si salbatice.
 29. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 99/2006 pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind controlul pestei porcine africane.
 30. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113/2007 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind masurile pentru combaterea febrei aftoase.
 31. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor sanitar veterinare necesare în cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animală.
 32. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatatiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind miscarea păsărilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.
 33. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 14/2014 privind conditiile sanitar veterinare care trebuie respectate la comercializrea pasarilor domestice pe teritoriul Romaniei, din exploatatiile înregistrate/autorizate sanitar veterinar către exploatatiile nonprofesionale și pentru completarea anexelor 1 si 2 la Norma sanitar veterinară privind procedura de înregistrare /autorizare sanitar veterinară privind procedura de inregistrare /autorizare  sanitar veterinara a unitatilor /centrelor de colectare /exploatatii de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si al produselor procesate aprobata prin Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 16/2010.
 34. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatatiile comerciale de păsări, precum și conditiile privind miscarea păsărilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

 

■ Atributiile prevazute in fisa postului:

 

ÎNDATORIRI GENERALE ALE ANGAJAŢILOR D.S.V.S.A.

   Regimul conflictului de interese

    În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A. au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 2. Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 3. Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 4. Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 5. Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 6. Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

            

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale circulaţia animalelor şi subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 2. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la evacuarea, distrugerea şi confiscarea deşeurilor şi a subproduselor necomestibile, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 3. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul județului Arges;
 4. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, respectiv al farmacovigilenţei şi reacţiilor adverse,de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 5. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor din speciile pentru care are competență conform prezentei fișe și la instruirile dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 6. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate;
 7. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a DSVSA Arges, precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 8. controlează implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a DSVSA Arges;
 9. controlează respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges, inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului, în timpul sacrificării/uciderii;
 10. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru produsele destinate nutriţiei animalelor din raza teritorială a DSVSA Arges;
 11. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a DSVSA Arges;
 12. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe teritoriul de competenţă al DSVSA cu privire la depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare biocidelor şi altor produse de uz veterinar, substanţelor toxice şi stupefiante;
 13. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 14. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor destinate nutriţiei animalelor, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 15. controlează activitatea unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor de asistenţă sanitară veterinară pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 16. controlează activitatea pet-shopurilor şi a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a DSVSA Arges;
 17. asigură respectarea prevederilor legislative, normelor metodologice, instrucţiunilor şi procedurilor privind auditul tehnic, în domeniul sanitar-veterinar, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 18. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a produselor destinate nutriţiei animalelor, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 19. controlează şi verifică procedurile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi regulile de bune practici pentru fabricaţia produselor destinate nutriţiei animalelor, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 20. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul SRAAF pe domeniul de competenţă;
 21. controlează realizarea recoltării probelor în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, pe teritoriul județului Arges;
 22. controlează în teren, prin eşantionare conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul județului Arges;
 23. monitorizează, verifică, urmărește şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, pe teritoriul județului Arges;
 24. urmăreşte şi răspunde de avizarea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale;
 25. recoltează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare, atunci când situaţia o impune;
 26. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul județului Arges;
 27. întocmeşte ancheta epidemiologică, notifică, declară şi ia măsuri de stingere a focarului de boală la animale de pe teritoriul județului Arges, potrivit legii;
 28. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 29. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 30. transmite la A.N.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, aprobate de directorul executiv al D.S.V.S.A Arges;
 31. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, cu aprobarea directorului executiv;
 32. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, agenţi zoonotici, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 33. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 34. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 35. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor aplicabil speciilor de animale pentru care este responsabil şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A Arges;
 36. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului cifric anual aprobat;
 37. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale din speciile pentru care este responsabil;
 38. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 39. efectuează controalele oficiale prin tehnici corespunzătoare, concepute în acest scop, inclusiv controale de rutină şi controale cu un caracter mai intensiv, cum ar fi inspecţii, verificări, audituri, prelevări de probe şi controale de eşantioane în exploatațiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil;
 40. realizează controalele oficiale pe baza unor proceduri documentate care să asigure uniformitatea efectuării acestor controale şi calitatea ridicată constantă a acestora, în conformitate cu ghidurile elaborate de A.N.S.V.S.A. în exploatațiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil;
 41. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 42. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a furajelor/produselor destinate nutriţiei animale şi a altor produse supuse controlului sanitar veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar veterinar, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 43. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, va lua măsuri de oprire a activității în respectiva unitate, iar dacă operatorul economic nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la activitatea viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii, în cazul în care operatorul economic poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 44. aplică sancţiuni sau, după caz, propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în timpul controalelor oficiale efectuate, în conformitate cu prevederile legale;
 45. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 46. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 47. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANCO – FVO în domeniul sanitar veterinar, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 48. răspunde, în termenele legale, la petiţiile/sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 49. participa la actiuni de control oficial pe domeniul de competenta: bunastare a animalelor, exploataţiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale,unitati de asistenta medical veterinara,depozite,farmacii si puncte farmaceutice sanitare veterinere, cabinete medical veterinare, unitati de producerea hranei pentru animale,pet shopuri, unitati DDD, magazine furaje,unitati de comercializare a puilor de o zi si alte unitati din domeniul sanitar veterinar.
 50. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A. Arges, în conformitate cu limitele de competenţă.

 

 

Pentru funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export ­ – Serviciul Catagrafie, Autorizare, Inregistrare şi Evidenţă Informatică.

 

►Condiţii de participare

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

■ studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, domeniul de licenţă- medicină veterinară, specializarea – medicină veterinară

■ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Bibliografie

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare (r2), cu modificǎrile si completǎrile ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare.
 3. Constitutia Romaniei – Republicată.
 4. Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare;
 5. Regulamentul CE nr. 852/ 2004 privind igiena produselor alimentare.
 6. Regulamentul CE nr. 183/ 2005 de stabilire a cerintelor privind igiena furajelor.
 7. Regulamentul CE nr. 1099/ 2009 privind protectia animalelor in momentul uciderii.
 8. Regulamentul CE nr. 669/ 2009 de punere in aplicare a Regulamentului CE 882/2004 al Parlamentului European in ceea ce priveste controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrana pentru animale si alimentare de origine neanimala si de modificare a Deciziei 2006/ 504/CE.
 9. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/ inregistrare sanitar- veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animale si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale.
 10. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 140/2016 pentru modificarea si completarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mica, aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/ 2011.
 11. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile pentru controlul pestei porcine clasice.
 12. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in CE din tari terte.
 13. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/ sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala.
 14. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/ sau distribuie produse de origine animal.
 15. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionarii tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul Romaniei.
 16. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, precum si procedura de inregistrare veterinara/ autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar.
 17. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/ autorizare sanitara veterinara a unitatilor/ centrelor de colectare/ exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animale care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate.
 18. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.
 19. Regulamentul CE nr. 1/2005 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe.
 20. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 290/2006 pentru apobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de santate a animalelor ce reglementeaza comertul intracomunitar cu ovine si caprine.
 21. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 61/ 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine.
 22. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale.
 23. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor ce guverneaza miscarea ecvideelor si importul lor din tari terte.
 24. Regulamentul CE nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 25. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor.

 

■ Atributiile prevazute in fisa postului:

 

         ÎNDATORIRI GENERALE ALE ANGAJAŢILOR D.S.V.S.A.

 Regimul conflictului de interese

În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A. au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 2. Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 3. Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 4. Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 5. Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 6. Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

 

 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

 

 1. verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A. Arges, pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;
 2. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante;
 3. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare;
 4. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;
 5. verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 6. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;
 7. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;
 8. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale D.S.V.S.A.. Arges.
 9. primeşte referatul aprobat de directorul executiv privind propunerea de suspendare/interzicere şi întocmeşte ordonanţa de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor;
 10. transmite spre aprobare către directorul executiv ordonanţele de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor şi răspunde de comunicarea ordonanţelor aprobate la operatorul în cauză, respectiv actualizarea catagrafiei;
 11. răspunde de comunicarea la Oficiul Registrului Comerţului şi altor instituţii, conform legislaţiei în vigoare, a ordonanţei de interzicere a activităţii, având în vedere respectarea termenului legal;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. creează, controlează şi gestionează pentru personalul din cadrul D.S.V.S.A. Arges, în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, conturile de acces în sistemele informatice sanitare veterinare ale D.S.V.S.A. Arges, fără a se limita la acestea, din S.N.I.I.A., LIMS, S.R.A.A.F., INTRANET, TRACES;
 14. stabileşte în funcţie de domeniul specific de activitate al fiecărei structuri din cadrul D.S.V.S.A. Arges, nivelul de acces la informaţiile şi sistemul informatic pentru fiecare cont de utilizator în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului;
 15. analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale A.N.S.V.S.A., conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.;
 16. actualizează informaţiile cuprinse în pagina de Internet a D.S.V.S.A. Arges.
 17. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A. Arges, pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 18. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Arges şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun.
 19. primeşte situaţiile privind gestionarea SNCU de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală şi de la Compartimentul Control Oficial Alimente de Origine Animală, centralizează şi răspunde de transmiterea către A.N.S.V.S.A. a rapoartelor specifice.
 20. gestionează şi distribuie medicilor veterinari oficiali certificatele pentru comerţul intracomunitar, importul, exportul şi pentru circulaţia pe teritoriul României a animalelor vii, embrionilor, ovulelor, materialului seminal, alimentelor, hranei pentru animale şi SNCU, în conformitate cu modelele aprobate/agreate de A.N.S.V.S.A.;
 21. primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. direcţionează petițiile, în funcţie de domeniul la care face referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei, conform rezoluției/repartizării directorului executiv;
 23. transmite răspunsurile avizate de directorul executiv, primite din partea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei către petent, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 24. în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite, solicită, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii de la celelalte structuri din cadrul A.N.S.V.S.A., respectiv unităţi subordonate acesteia, în scopul formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari;
 25. colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în activitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi petiţiilor;
 26. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. întocmeşte, conform legislaţiei în vigoare, un raport semestrial privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor;
 28. asigură, în condiţiile legii, aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 29. asigură asistenţă şi instruire în administrarea paginilor web ale D.S.V.S.A. Arges;
 30. realizează activităţi de evaluare a unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, la solicitarea directorului executiv;
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 32. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 33. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice

 

 

Pentru funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Sanatate Animala – Serviciul LSVSA

 

►Condiţii de participare

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

■ studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, domeniul de licenţă- medicină veterinară, specializarea – medicină veterinară

■ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare (r2), cu modificǎrile si completǎrile ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare.
 3.   Constitutia Romaniei – Republicată.
 4. 4. Ordinul 25/2008 privind recoltarea probelor destinate examenelor de laborator.
 5. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 – cu modificarile ulterioare – de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma – pastrare si esantionare probe.
 6. Manual operational Pesta Porcina Clasica si Manual operational Pesta Porcina Africana.
 7. Manual operational influenta si pseudopesta aviara.
 8. H.G. nr. 1156/2013 – pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora.
 1. Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.
 2. Ordinul Presedintelui nr. 114/2013 privind Norma sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor de autorizare a laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile ulterioare.
 3. Legea 458 /2002 – privind calitatea apei potabile.

 

■ Atributiile prevazute in fisa postului:

 

ÎNDATORIRI GENERALE ALE ANGAJAŢILOR D.S.V.S.A.

 Regimul conflictului de interese

În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A. au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 2. Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 3. Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 4. Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 5. Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 6. Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

 

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

 

 1. efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol;
 2. verifică documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor necesare autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de procesare cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, efectuează evaluarea acestora, în conformitate cu prevederile legale, şi propune spre aprobare directorului executiv al D.S.V.S.A. Arges, pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare;
 3. efectuează controale oficiale la laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar şi poate participa la solicitarea ANSVSA şi cu aprobarea directorului executiv, la controalele realizate în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
 4. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii laboratoarelor controlate, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 5. respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană.
 6. utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 7. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil;
 8. participă la investigaţii epidemiologice pentru obţinerea de informaţii suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului, atunci când este cazul;
 9. răspunde de stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind echipamentele, reactivii, kit-urile, produsele biologice şi alte materiale necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 10. participă, în condiţiile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare şi instrucţiuni tehnice privind sănătatea animală şi siguranţa alimentelor;
 11. întocmeşte informări şi rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
 12. participă, în condiţiile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergentă, de risc, asanare a unor boli la animale şi a zoonozelor;
 13. efectuează expertize de medicină legală veterinară prin metode de laborator;
 14. interpretează conform referenţialelor (legislaţiei) rezultatele obţinute în urma examenului de laborator;
 15. instruieşte la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale şi laboratoarelor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;
 16. instruieşte, la cerere, personalul responsabil cu recoltare probelor în programul de autocontrol din cadrul unităţilor supuse controlului sanitar veterinar, cu privire la modul de recoltare a probelor;
 17. participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
 18. centralizează şi transmite A.N.S.V.S.A., rapoartele anuale ale laboratoarelor uzinale şi a celor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, privind situaţia analizelor efectuate pe domenii de activitate şi profiluri;
 19. întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a L.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 20. efectuează analize atât pentru evaluarea stării de sănătate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bacteriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, semiologice, de biologie moleculară şi de analiză genetică;
 21. efectuează analize la probele recoltate de către medicii veterinari oficiali pentru controlul produselor alimentare şi hranei pentru animale, de origine: indigenă, provenite din import, destinate exportului sau la cererea beneficiarilor;
 22. efectuează analize pentru controlul produselor alimentare şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene specifice;
 23. efectuează analize pentru determinarea reziduurilor şi contaminanţilor conform Planului Naţional de Control Reziduuri şi Planului de monitorizare şi control al contaminanţilor întocmite în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în cadrul activităţilor de autocontrol;
 24. introduc toate cererile de analiză în sistemul LIMS şi emite buletine de analiză generate de sistemul LIMS;
 25. eliberează buletinele de analiză în maxim 24 de ore de la obţinerea rezultatului;
 26. răspunde de aplicarea şi implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naţionale de referinţă;
 27. întreprinde toate demersurile necesare pentru transmiterea electronică a informaţiilor necesare prin sistemul informatic LIMS şi pentru transmiterea probelor către laboratoarele care efectuează analizele solicitate;
 28. răspunde de înregistrarea informaţiilor aferente activităţilor specifice de laborator în cadrul sistemului electronic LIMS, inclusiv a informaţiilor privind gestiunea stocurilor;
 29. răspunde de verificarea şi gestionarea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;
 30. răspunde de comunicarea probelor de opinie suplimentară sau a probelor de referinţă către laboratoarele naţionale sau europene de referinţă, în cazul rezultatelor pozitive sau neconforme, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;
 31. răspunde de îndeplinirea obligaţiilor aferente participării la testările de competenţă interlaboratoare, organizate de laboratoarele naţionale sau europene de referinţă;
 32. îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2005 pentru asigurarea calităţii;
 33. răspunde de raportarea activităţilor realizate către conducerea D.S.V.S.A., către A.N.S.V.S.A. şi către laboratoarele naţionale de referinţă, conform instrucţiunilor primite;
 34. în situaţia obţinerii de rezultate pozitive sau neconforme pentru analizele efectuate, notifică imediat D.S.V.S.A. pe teritoriul de competenţă al căruia au fost prelevate probele, prin mijloace de comunicare rapide (fax şi poştă electronică), în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 35. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A.;
 36. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
 37. participă la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi sau organisme şi autorităţi de reglementare, pe plan naţional sau internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 38. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea substanţelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, conform legislaţiei în vigoare;
 39. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, conform legislaţiei în vigoare;
 40. elaborează documentaţia de fundamentare privind necesitatea acreditării de noi metode şi o transmite institutelor veterinare, după aprobarea de către directorul executiv;
 41. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 42. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către acesta către Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 43. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 44. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

       

 

Pentru funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Siguranta Alimentelor – Serviciul LSVSA

 

►Condiţii de participare

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

■ studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, domeniul de licenţă- medicină veterinară, specializarea – medicină veterinară

■ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare (r2), cu modificǎrile si completǎrile ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare.
 3. Constitutia Romaniei – Republicată.
 4. Regulamentul CE 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 5. Regulamentul CE 2075/2005  al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne.
 1. Metoda digestiei esantioanelor combinate utilizand un agitator magnetic – in diagnosticul trichinelozei.
 2. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice și de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 3. H.G. nr. 1156/2013 – pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora.
 4. Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.
 5. Ordinul 114/2013 privind Norma sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor de autorizare a laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile ulterioare.
 6. Legea nr. 458 /2002 – privind calitatea apei potabile

 

■ Atributiile prevazute in fisa postului:

 

ÎNDATORIRI GENERALE ALE ANGAJAŢILOR D.S.V.S.A.

 Regimul conflictului de interese

În exercitarea atribuţiilor, persoanele angajate în cadrul D.S.V.S.A. au obligaţia de a respecta următoarele reguli de integritate, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc speţe ale persoanelor fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relaţii cu rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv;
 2. Nu pot exercita activităţi şi ocupa funcţii în alte domenii din sectorul privat care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei ocupate;
 3. Nu pot fi implicate în activităţi din domeniul privat care au legătură directă sau indirectă cu proiectele finanţate din programe în cadrul cărora A.N.S.V.S.A. sau instituţiile subordonate acesteia desfăşoară activităţi de gestionare/implementare;
 4. Au obligaţia să se abţină de la orice fel de implicare în activităţile specifice D.S.V.S.A. dacă se regăsesc într-una din situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3;
 5. Dacă se regăsesc în situaţiile descrise la pct. 1, 2 şi 3, au obligaţia să informeze de îndată şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct;
 6. Au obligaţia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situaţiile de încălcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

 

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

 1. efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol;
 2. verifică documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor necesare autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de procesare cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, efectuează evaluarea acestora, în conformitate cu prevederile legale, şi propune spre aprobare directorului executiv al D.S.V.S.A. Arges, pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare;
 3. efectuează controale oficiale la laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar şi poate participa la solicitarea ANSVSA şi cu aprobarea directorului executiv, la controalele realizate în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
 4. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii laboratoarelor controlate, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 5. respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană.
 6. utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 7. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil;
 8. participă la investigaţii epidemiologice pentru obţinerea de informaţii suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului, atunci când este cazul;
 9. răspunde de stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind echipamentele, reactivii, kit-urile, produsele biologice şi alte materiale necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 10. participă, în condiţiile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare şi instrucţiuni tehnice privind sănătatea animală şi siguranţa alimentelor;
 11. întocmeşte informări şi rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
 12. participă, în condiţiile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergentă, de risc, asanare a unor boli la animale şi a zoonozelor;
 13. efectuează expertize de medicină legală veterinară prin metode de laborator;
 14. interpretează conform referenţialelor (legislaţiei) rezultatele obţinute în urma examenului de laborator;
 15. instruieşte la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale şi laboratoarelor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;
 16. instruieşte, la cerere, personalul responsabil cu recoltare probelor în programul de autocontrol din cadrul unităţilor supuse controlului sanitar veterinar, cu privire la modul de recoltare a probelor;
 17. participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
 18. centralizează şi transmite A.N.S.V.S.A., rapoartele anuale ale laboratoarelor uzinale şi a celor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, privind situaţia analizelor efectuate pe domenii de activitate şi profiluri;
 19. întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a L.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 20. efectuează analize atât pentru evaluarea stării de sănătate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bacteriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, semiologice, de biologie moleculară şi de analiză genetică;
 21. efectuează analize la probele recoltate de către medicii veterinari oficiali pentru controlul produselor alimentare şi hranei pentru animale, de origine: indigenă, provenite din import, destinate exportului sau la cererea beneficiarilor;
 22. efectuează analize pentru controlul produselor alimentare şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene specifice;
 23. efectuează analize pentru determinarea reziduurilor şi contaminanţilor conform Planului Naţional de Control Reziduuri şi Planului de monitorizare şi control al contaminanţilor întocmite în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în cadrul activităţilor de autocontrol;
 24. introduc toate cererile de analiză în sistemul LIMS şi emite buletine de analiză generate de sistemul LIMS;
 25. eliberează buletinele de analiză în maxim 24 de ore de la obţinerea rezultatului;
 26. răspunde de aplicarea şi implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naţionale de referinţă;
 27. întreprinde toate demersurile necesare pentru transmiterea electronică a informaţiilor necesare prin sistemul informatic LIMS şi pentru transmiterea probelor către laboratoarele care efectuează analizele solicitate;
 28. răspunde de înregistrarea informaţiilor aferente activităţilor specifice de laborator în cadrul sistemului electronic LIMS, inclusiv a informaţiilor privind gestiunea stocurilor;
 29. răspunde de verificarea şi gestionarea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;
 30. răspunde de comunicarea probelor de opinie suplimentară sau a probelor de referinţă către laboratoarele naţionale sau europene de referinţă, în cazul rezultatelor pozitive sau neconforme, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;
 31. răspunde de îndeplinirea obligaţiilor aferente participării la testările de competenţă interlaboratoare, organizate de laboratoarele naţionale sau europene de referinţă;
 32. îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2005 pentru asigurarea calităţii;
 33. răspunde de raportarea activităţilor realizate către conducerea D.S.V.S.A., către A.N.S.V.S.A. şi către laboratoarele naţionale de referinţă, conform instrucţiunilor primite;
 34. în situaţia obţinerii de rezultate pozitive sau neconforme pentru analizele efectuate, notifică imediat D.S.V.S.A. pe teritoriul de competenţă al căruia au fost prelevate probele, prin mijloace de comunicare rapide (fax şi poştă electronică), în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 35. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A.;
 36. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
 37. participă la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi sau organisme şi autorităţi de reglementare, pe plan naţional sau internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 38. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea substanţelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, conform legislaţiei în vigoare;
 39. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, conform legislaţiei în vigoare;
 40. elaborează documentaţia de fundamentare privind necesitatea acreditării de noi metode şi o transmite institutelor veterinare, după aprobarea de către directorul executiv;
 41. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 42. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către acesta către Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 43. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 44. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun in perioada 23.05.2019 – 11.06.2019, la secretariatul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Arges şi vor conţine documentele menționate la art. 49 din HG nr. 611/2008, respectiv:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice este prevăzut în anexa nr. 2D.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arges – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, str. Calea Campulung, nr. 4, telefon 0248211199, interior 106.

Cu stimă,

 

 

Director Executiv,

Dr. Daniel – Gelu Lupu