ANUNT recrutare concurs consilier superior SEA

Nr. 6658/25.03.2024

ANUNT

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, cu sediul în Pitești, strada Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă în baza art. VII, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023, art. VII, alin. (7), art. X și art. XII din O.U.G. nr. 121/2023 de :

– consilier, clasa I, grad profesional superior, ID – 436284, Serviciul Economic și Administrativ.

 • Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș situat în loc. Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș.
 • Concursul de recrutare constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– verificarea eligibilitatii candidatilor: 16.04.2024 – 22.04.2024

– proba scrisă: 25.04.2024, ora 10,30

– interviu ce va fi susținut în maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre, respectiv în perioada 25.03.2024 – 15.04.2024.
 1. Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic și Administrativ.

 

 • Condiții generale:

Conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţeniaromânăşidomiciliulînRomânia;
 2. cunoaştelimbaromână, scrisşivorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 aniîmpliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical săexercite o funcţiepublică. Atestareastării de sănătate se face pebază de examen medical de specialitate, de cătremedicul de familie;
 6. îndeplineştecondiţiile de studiişivechimeînspecialitateprevăzute de legepentruocupareafuncţieipublice;
 7. îndeplineştecondiţiilespecifice, conform fişeipostului, pentruocupareafuncţieipublice;
 8. nu a fostcondamnatăpentrusăvârşireauneiinfracţiuni contra umanităţii, contra statuluisau contra autorităţii, infracţiuni de corupţiesau de serviciu, infracţiuni care împiedicăînfăptuireajustiţiei, infracţiuni de falsori a uneiinfracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncţieipublice, cu excepţiasituaţieiîn care a intervenitreabilitarea, amnistia post-condamnatoriesaudezincriminareafaptei;
 9. nu le-a fostinterzisdreptul de a ocupa o funcţiepublicăsau de a exercitaprofesiaoriactivitateaînexecutareacăreia a săvârşitfapta, prinhotărârejudecătoreascădefinitivă, încondiţiilelegii;
 10. nu a fostdestituitădintr-o funcţiepublicăsau nu i-a încetatcontractul individual de muncăpentru motive disciplinareînultimii 3 ani;
 11. nu a fostlucrător al Securităţiisaucolaborator al acesteia, încondiţiileprevăzute de legislaţiaspecifică.

 

 • Condiții specifice:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de studiu științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de licență Marketing, specializarea Marketing;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de studiu științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de licență Finanțe, specializarea Finanțe și bănci;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de studiu științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de licență Management, specializarea Management;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor

Bibliografie si tematica la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic și Administrativ.

           Bibliografie                                   

 1. Constituția României, republicată
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Partea I, titlul I şititlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare obligatorii.
 5. Legea nr. 82/1991 a Contabilității – Republicată;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. OMFP nr. 2634/2015 actualizat, privind documentele financiar – contabile;
 8. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituția României, republicată – integral
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Partea I, titlul I şititlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea 82/1991 a Contablității, republicată, Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II – Organizarea și conducerea contabilității, Capitolul III – Registrele de contabilitate, Capitolul IV – Situații financiare, Capitolul V – Contabilitatea trezoreriei statului și instituțiilor financiare, Capitolul VI – Contravenții și infracțiuni.
 6. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II – Principii, reguli și responsabilități, Capitolul III – Procesul bugetar, Capitolul III – Finanțele instituțiilor publice, Capitolul IV – Sancțiuni.
 7. OMFP nr. 2634/2015 actualizat, privind documentele financiar – contabile – integral
 8. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare – Planul de conturi
 9. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare – Integral

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

 1. asigură și răspunde de buna desfășurare a activității financiar – contabile a instituției, cu respectarea legislației specifice în vigoare; de exercitarea controlului de gestiune; (în sensul operatiunilor de corelare și verificare a soldurilor conturilor din balanța de verificare);
 2. asigură și răspunde de întocmirea situațiilor financiare lunare/trimestriale/anuale privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli cu încadrarea în limitele creditelor de angajament, credite bugetare/venituri proprii aprobate/repartizate pe trimestre, precum și de transmiterea acestora în termenele stabilite și comunicate către A.N.S.V.S.A.;
 3. asigură și răspunde de verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. monitorizează implementarea şi actualizarea programelor IT privind prelucrarea electronică a datelor financiar-contabile, (dupa caz);
 5. asigura și urmăreşte respectarea disciplinei financiar – bugetare, a normelor metodologice şi instrucţiunilor de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi;
 6. asigură și răspunde de realizarea activităţilor specifice de evidenţă contabilă pentru D.S.V.S.A. Arges, asigurându-se de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, conform legislaţiei în vigoare;
 7. editează extrasele, verifică sumele decontate cu anexele justificative înregistrează operațiunile decontate(cheltuieli);
 8. aplică şi respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;
 9. efectuează si raspunde de înregistrările în contabilitate în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, respectând Planul de Conturi elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi întocmeşte lunar balanţe de verificare sintetice şi analitice;
 10. înștiințează ori de câte ori șeful ierarhic superior de orice neconformitate aparută în derularea activității. În caz contrar răspunderea ii aparține în totalitate;
 11. răspunde de conducerea registrelor de contabilitate;
 12. răspunde de legalitatea, oportunitatea, realitatea și conformitatea evidenței contabile a imobilizarilor, a investițiilor și a operațiunilor de bancă(plati);
 13. răpunde de operarea în evidențele contabile a rezultatelor inventarierii;
 14. verifică corectitudinea operațiunilor aritmetice din factura fiscală, înregistrează în evidența contabilă decontul justificativ, și confruntă valoarea decontului înregistrat cu valoarea facturii emise;
 15. asigură și răspunde de evidența în contabilitate de gestiune pentru înregistrarea în evidenta analitica si sintetica a conturilor corespunzatoare pentru active fixe corporale si necorporale privind fondurile externe nerambursabile;
 16. răspunde de asigurarea realizării activităţilor specifice de contabilitate pe baza de angajamente, conform legislaţiei în vigoare, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare; (ALOP contabilitatea de angajamente), pe perioada lipsei din institutie a persoanei cu atribuția respectivă;
 17. răspunde, în limita bugetului aprobat, de respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 18. raspunde de corectitudinea datelor inscrise in situatiile contabile;
 19. răspunde de elaborarea proiectelor şi actualizarea procedurilor specifice activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în cadrul serviciului ecocomic și administrativ;
 20. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legii, a evidenţelor contabile şi de păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 21. răspunde pentru realitatea,legalitatea,corectitudinea privind furnizarea tuturor situatiilor si datelor necesare intocmirii analizelor economice privind activitatea de buget, financiar şi contabilitate a D.S.V.S.A.;
 22. asigură și răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. Arges şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite;
 23. asigură și răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 24. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 25. asigură și răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 26. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specific.

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit.b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
 2. b) copia cărţii de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Persoana de contact: Enescu Oana Daniela, consilier, grad profesional superior, 0248/211199, office-arges@ansvsa.ro

Afișat în data de 25.03.2024, la sediul și pe pagina de internet a Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Argeș.

Cu stima,

Director Executiv,

Dr. Dumitru – Sorin SORESCU

 

Nume, Prenume Funcția Data Semnătura
Elaborat Enescu Oana Consilier superior 25.03.2024