anunt concurs recrutare pentru funcția publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Siguranța Alimentelor – L.S.V.S.A.

Nr. 7153/01.04.2024

 

ANUNȚ

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, cu sediul în Pitești, strada Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă în baza art. VII, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023, art. VII, alin. (7), art. X și art. XII din O.U.G. nr. 121/2023 de :

– consilier, clasa I, grad profesional superior, ID – 292325, Biroul Siguranța Alimentelor – L.S.V.S.A.

 • Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș situat în loc. Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș.
 • Concursul de recrutare constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– verificarea eligibilitatii candidatilor: 23.04.2024 – 29.04.2024

– proba scrisă: 08.05.2024, ora 10:30

– interviu ce va fi susținut în maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre, respectiv în perioada 01.04.2024 – 22.04.2024.

Condiții de participare pentru funcția publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Siguranța Alimentelor – L.S.V.S.A.

 

 • Condiții generale:

Conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţeniaromânăşidomiciliulînRomânia;
 2. cunoaştelimbaromână, scrisşivorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 aniîmpliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical săexercite o funcţiepublică. Atestareastării de sănătate se face pebază de examen medical de specialitate, de cătremedicul de familie;
 6. îndeplineştecondiţiile de studiişivechimeînspecialitateprevăzute de legepentruocupareafuncţieipublice;
 7. îndeplineştecondiţiilespecifice, conform fişeipostului, pentruocupareafuncţieipublice;
 8. nu a fostcondamnatăpentrusăvârşireauneiinfracţiuni contra umanităţii, contra statuluisau contra autorităţii, infracţiuni de corupţiesau de serviciu, infracţiuni care împiedicăînfăptuireajustiţiei, infracţiuni de falsori a uneiinfracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncţieipublice, cu excepţiasituaţieiîn care a intervenitreabilitarea, amnistia post-condamnatoriesaudezincriminareafaptei;
 9. nu le-a fostinterzisdreptul de a ocupa o funcţiepublicăsau de a exercitaprofesiaoriactivitateaînexecutareacăreia a săvârşitfapta, prinhotărârejudecătoreascădefinitivă, încondiţiilelegii;
 10. nu a fostdestituitădintr-o funcţiepublicăsau nu i-a încetatcontractul individual de muncăpentru motive disciplinareînultimii 3 ani;
 11. nu a fostlucrător al Securităţiisaucolaborator al acesteia, încondiţiileprevăzute de legislaţiaspecifică.

 

 • Condiții specifice:

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență Ingineria produselor alimentare, specializarea Ingineria produselor alimentare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență Ingineria produselor alimentare, specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență Ingineria produselor alimentare, specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență Ingineria produselor alimentare, specializarea Tehnologie și control în alimentație publică;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor

Bibliografie și tematica la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de executie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Siguranța Alimentelor – L.S.V.S.A.

 

Bibliografie

 1. Constituția României, republicată
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 5. SR 91:2007 – Pâine și produse proaspete de patiserie. Metode de analiză.
 6. SR 13175:1993 – Nutrețuri. Determinarea conținutului de nitriți și nitrați;

SR EN 26777:2002 / C91:2006. Calitatea apei. Determinarea conținutului de nitriți. Metoda prin spectrometrie de absorbție moleculară

Directiva CE 32/2002, privind substanțele nedorite din furaje, cu modificările și completările ulterioare

 1. SR 784-3:2009 / C91:2012. Miere de albine. Partea 3: Metode de analiză
 2. SR 9065-7:2007/ C91:2009. Carne și preparate de carne. Determinarea azotului ușor hidrolizabil

Regulamentul CE nr. 2074/2005, cu modificările și completările ulterioare. Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești

Regulamentul UE nr. 627/2019. Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată

Tematică : Constituția României, republicată.

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tematică: Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tematică: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Tematică: Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II -a; titlul I al părții a IV-a – titlul I și II ale părții a VI-a.

 1. SR 91:2007 – Pâine și produse proaspete de patiserie. Metode de analiză.

Tematică: Punctul 1. Domeniu de aplicare; Punctul 3. Pregătirea probei; Punctul 4. Examen organoleptic; Punctul 6. Determinarea porozității; Punctul 11. Determinarea acidității; Punctul 14. Determinarea grăsimii; Punctul 15. Determinarea clorurii de sodiu; Punctul 16. Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidric

 1. SR 13175:1993 – Nutrețuri. Determinarea conținutului de nitriți și nitrați;

SR EN 26777:2002 / C91:2006. Calitatea apei. Determinarea conținutului de nitriți. Metoda prin spectrometrie de absorbție moleculară

Directiva CE 32/2002, privind substanțele nedorite din furaje, cu modificările și completările ulterioare

Tematică:

SR 13175:1993 – Nutrețuri. Determinarea conținutului de nitriți;

SR EN 26777:2002 / C91:2006. Calitatea apei. Determinarea conținutului de nitriți. Metoda prin spectrometrie de absorbție moleculară;

Directiva CE 32/2002, privind substanțele nedorite din furaje, cu modificările și completările ulterioare – Anexa I. Nitriți. Limite maxime admise

 1. SR 784-3:2009 / C91:2012. Miere de albine. Partea 3: Metode de analiză

Tematică: Punctul 3. Examenul organoleptic și determinarea impurităților; Punctul 4. Determinarea caracteristicilor fizice și chimice

Subpunctul 4.1Determinarea umidității;

Subpunctul 4.4 Determinarea zahărului reducător prin metoda Elser;

Subpunctul 4.7 Determinarea indicelui diastazic prin metoda Gothe;

Subpunctul 4.9 Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) prin metoda Winkler;

Subpunctul  4.17 Determinarea conținutului de granule de polen

 1. SR 9065-7:2007/ C91:2009. Carne și preparate de carne. Determinarea azotului ușor hidrolizabil

Regulamentul CE 2074/ 2005, cu modificările și completările ulterioare. Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești

Regulamentul UE 627/2019.Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești

Tematică:

SR 9065-7:2007/ C91:2009. Carne și preparate de carne. Determinarea azotului ușor hidrolizabil;

Regulamentul CE 2074/ 2005, cu modificările și completările ulterioare. Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești. Anexa II, Secțiunea II,Capitolul III –  Determinarea concentrației de ABVT în pești și produse pescărești;

Regulamentul UE 627/2019. Determinarea azotului bazic volatil total (ABVT) din pește și produse pescărești. Anexa VI, Capitolul II. Controale cu privire la azotul bazic volatil total (ABVT).

 

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

 1. Participă, alături de șeful Secției Chimie Alimentară, la întocmirea programului de activitate privind analiza fizico-chimică a probelor contra cost și a probelor primite în cadrul Programului strategic;
 2. Întocmeste necesarul de reactivi, materiale, produse consumabile, aparatură etc. folosite pentru analiza fizico-chimică a probelor contra cost și a celor din Programul strategic, corelat cu Planul cifric;
 3. Întocmește referatele și caietele de sarcini pentru aprovizionarea cu diferite produse necesare activității specifice secției;
 4. Întocmeste referatele de scădere din gestiune a produselor consumate pentru efectuarea activităților specifice secției;
 5. Respectă Manualul de Organizare și Management și îndatoririle ce-i revin, conform Procedurilor generale și Procedurilor specifice din sistemul calității implementat în cadrul secției și al LSVSA;
 6. Întocmește si actualizează permanent, prin revizii, sub supravegherea și îndrumarea șefului de Secție, Procedurile specificede lucru ale metodelor acreditate sau ce urmează a fi acreditate, din secția de Chimie Alimentară;
 7. Participă, alături de șeful secției, la dezvoltarea, modificarea, validarea metodelor acreditate sau ce urmează a fi acreditate din secția de Chimie Alimentară;
 8. Răspunde de recepția, depozitarea, manipularea, trasabilitatea, înregistrarea probelor, în succesiune operativă;
 9. Efectueazăînregistrarea corectă a probelor în registrul secției și specificăîn acesta tipul analizelor ce se efectuează, pe probele recepționate;
 10. Înregistreazădatele analizelor efectuateîn fișele specifice de lucru, unde semnează, la analist, pentru veridicitatea datelor înscrise și a rezultatelor obținute;
 11. Efectuează analizele fizico-chimice, pe toate tipurile de produse alimentare, de origine animalăși non-animală pentru care are capabilitate tehnică,conform cerințelor din procedurile specifice;
 12. Răspunde de corectitudinea rezultatelor analizelor de laborator, pe care le efectuează;
 13. În sistemul LIMS alocă teste, introduce și validează rezultate, finalizează, tipărește și semnează buletine de analiză, ca responsabil teste/analize;
 14. Ține evidența și răspunde de eliminarea deșeurilor provenite din activitatea secției;
 15. Întocmește situațiile lunare și trimestiale și le prezintă șefului de secție pentru verificare;
 16. Participă la instruirile de specialitate, efectuate de forurile tutelare și are obligația perfectionării continue a pregătirii profesionale;
 17. Efectueazăîn timp optim analizele și examenele necesare testărilor interlaboratoare trimise de institutele de referință;
 18. Tine locul, pe perioadă determinată, angajaților cu atribuții și calificare similară celor pe care le are;
 19. Respectă normele de protecția muncii și PSI.

 

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit.b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
 2. b) copia cărţii de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Persoana de contact: Enescu Oana Daniela, consilier, grad profesional superior, 0248/211199, office-arges@ansvsa.ro

Afișat în data de 01.04.2024, la sediul și pe pagina de internet a Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Argeș.

 

Cu stimă,

 

Director Executiv,

Dr. Dumitru – Sorin SORESCU