ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA CONSILIER SUPERIOR SCOSBA

Nr. 6988/28.03.2024

ANUNȚ

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, cu sediul în Pitești, strada Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă în baza art. VII, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023, art. VII, alin. (7), art. X și art. XII din O.U.G. nr. 121/2023 de :

– consilier, clasa I, grad profesional superior, ID – 292353, Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală.

 • Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș situat în loc. Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 4, jud. Argeș.
 • Concursul de recrutare constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– verificarea eligibilitatii candidatilor: 17.04.2024 – 23.04.2024

– proba scrisă: 29.04.2024, ora 11:00

– interviu ce va fi susținut în maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre, respectiv în perioada 28.03.2024 – 16.04.2024.

Condiții de participare pentru funcția publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală.

 • Condiții generale:

Conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţeniaromânăşidomiciliulînRomânia;
 2. cunoaştelimbaromână, scrisşivorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 aniîmpliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical săexercite o funcţiepublică. Atestareastării de sănătate se face pebază de examen medical de specialitate, de cătremedicul de familie;
 6. îndeplineştecondiţiile de studiişivechimeînspecialitateprevăzute de legepentruocupareafuncţieipublice;
 7. îndeplineştecondiţiilespecifice, conform fişeipostului, pentruocupareafuncţieipublice;
 8. nu a fostcondamnatăpentrusăvârşireauneiinfracţiuni contra umanităţii, contra statuluisau contra autorităţii, infracţiuni de corupţiesau de serviciu, infracţiuni care împiedicăînfăptuireajustiţiei, infracţiuni de falsori a uneiinfracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncţieipublice, cu excepţiasituaţieiîn care a intervenitreabilitarea, amnistia post-condamnatoriesaudezincriminareafaptei;
 9. nu le-a fostinterzisdreptul de a ocupa o funcţiepublicăsau de a exercitaprofesiaoriactivitateaînexecutareacăreia a săvârşitfapta, prinhotărârejudecătoreascădefinitivă, încondiţiilelegii;
 10. nu a fostdestituitădintr-o funcţiepublicăsau nu i-a încetatcontractul individual de muncăpentru motive disciplinareînultimii 3 ani;
 11. nu a fostlucrător al Securităţiisaucolaborator al acesteia, încondiţiileprevăzute de legislaţiaspecifică.
 • Condiții specifice:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor

Bibliografie și tematica la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de executie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală.

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
  2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OUG nr. 117 din 22 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative;
 4. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 106 din 22 septembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul CE 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma;
 6. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 132/2023 privind aprobarea conditiilor si cerintelor de biosecuritate pentru exploatatiile de crestere a porcinelor din Romania;
 7. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 21 din 5 martie 2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificările şi completările ulterioare.


Tematica:

 1. Constituția României, republicată – integral;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 – integral;
 3. Legea nr. 202/2002 – integral;
 4. O.U.G. nr. 57/2019: Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a;
 5. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 30 martie 2016 – Cap. I – Supravegherea,profilaxia şi controlul bolilor la animale, Sectiunea 1 – Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale;
 6. OUG nr. 117/2020 – integral;
 7. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 106/2015 – integral;
 8. Regulamentul CE 999/2001: Cap. al II – lea – art. 5, Cap. al III-lea – art. 6 – 9, Cap. al IV-lea – art. 11-14, Cap. al V-lea – art. 15-18, Anexa II, Anexa III, Anexa IV, Anexa V, Anexa VI, Anexa VII, Anexa VIII, Anexa IX, Anexa X si Anexa XI;
 9. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 132/2023 – integral;
 10. Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 21/2018 – integral.

 

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de

biosecuritate în exploataţiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale circulaţia animalelor şi subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;

 1. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea

teritoriului, la igienizarea incintelor, la evacuarea, distrugerea şi confiscarea deşeurilor şi a subproduselor necomestibile, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;

 1. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul județului Arges;
 2. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, respectiv al farmacovigilenţei şi reacţiilor adverse,de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 3. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor din speciile pentru care are competență conform prezentei fișe și la instruirile dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 4. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele

cofinanţate;

 1. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a DSVSA Arges, precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 2. controlează implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în

domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a DSVSA Arges;

 1. controlează respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges, inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului, în timpul sacrificării/uciderii;
 2. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru produsele destinate nutriţiei animalelor din raza teritorială a DSVSA Arges;
 3. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a DSVSA Arges;
 4. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe

teritoriul de competenţă al DSVSA cu privire la depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare biocidelor şi altor produse de uz veterinar, substanţelor toxice şi stupefiante;

 1. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 2. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor destinate nutriţiei animalelor, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 3. controlează activitatea unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor de asistenţă sanitară veterinară pe teritoriul de competenţă al DSVSA Arges;
 4. controlează activitatea pet-shopurilor şi a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a DSVSA Arges;
 5. asigură respectarea prevederilor legislative, normelor metodologice, instrucţiunilor şi

procedurilor privind auditul tehnic, în domeniul sanitar-veterinar, din raza teritorială a DSVSA Arges;

 1. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a produselor destinate nutriţiei animalelor, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 2. controlează şi verifică procedurile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi regulile de bune practici pentru fabricaţia produselor destinate nutriţiei animalelor, din raza teritorială a DSVSA Arges;
 3. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul SRAAF pe domeniul de competenţă;
 4. controlează realizarea recoltării probelor în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, pe teritoriul județului Arges;
 5. controlează în teren, prin eşantionare conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul județului Arges;
 6. monitorizează, verifică, urmărește şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, pe teritoriul județului Arges;
 7. urmăreşte şi răspunde de avizarea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de

proprietarii de animale;

 1. recoltează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare, atunci când situaţia o impune;
 2. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul județului Arges;
 3. întocmeşte ancheta epidemiologică, notifică, declară şi ia măsuri de stingere a focarului de boală la animale de pe teritoriul județului Arges, potrivit legii; întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 4. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 5. transmite la A.N.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările

bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, aprobate de directorul executiv al D.S.V.S.A Arges;

 1. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, cu aprobarea directorului executiv;
 2. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile

notificabile la animale, inclusiv zoonoze, agenţi zoonotici, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;

 1. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 2. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 3. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor aplicabil speciilor de animale pentru care este responsabil şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A Arges;
 4. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului cifric anual aprobat;
 5. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de

animale din speciile pentru care este responsabil;

 1. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 2. efectuează controalele oficiale prin tehnici corespunzătoare, concepute în acest scop, inclusiv controale de rutină şi controale cu un caracter mai intensiv, cum ar fi inspecţii, verificări, audituri, prelevări de probe şi controale de eşantioane în exploatațiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil;
 3. realizează controalele oficiale pe baza unor proceduri documentate care să asigure

uniformitatea efectuării acestor controale şi calitatea ridicată constantă a acestora, în conformitate cu ghidurile elaborate de A.N.S.V.S.A. în exploatațiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil;

 1. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 2. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere

oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a furajelor/produselor destinate nutriţiei animale şi a altor produse supuse controlului sanitar veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar veterinar, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;

 1. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor cu activitate în domeniul creșterii animalelor din speciile pentru care este responsabil atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, va lua măsuri de oprire a activității în respectiva unitate, iar dacă operatorul economic nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la activitatea viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii, în cazul în care operatorul economic poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 2. aplică sancţiuni sau, după caz, propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în timpul controalelor oficiale efectuate, în conformitate cu prevederile legale;
 3. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la

verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;

 1. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 2. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANCO – FVO în domeniul sanitar veterinar, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 3. răspunde, în termenele legale, la petiţiile/sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 4. participa la actiuni de control oficial pe domeniul de competenta: bunastare a animalelor, exploataţiile comerciale, comerciale de tip A și nonprofesionale,unitati de asistenta medical veterinara,depozite,farmacii si puncte farmaceutice sanitare veterinere, cabinete medical veterinare, unitati de producerea hranei pentru animale,pet shopuri, unitati DDD, magazine furaje,unitati de comercializare a puilor de o zi si alte unitati din domeniul sanitar veterinar;
 5. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A. Arges, în conformitate cu limitele de competenţă.

 

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit.b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
 2. b) copia cărţii de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Persoana de contact: Enescu Oana Daniela, consilier, grad profesional superior, 0248/211199, office-arges@ansvsa.ro

Afișat în data de 28.03.2024, la sediul și pe pagina de internet a Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Argeș.

 

Cu stimă,

 

Director Executiv,

Dr. Dumitru – Sorin SORESCU

 

  Nume, Prenume Funcția Data Semnătura
Elaborat Enescu Oana Consilier superior 28.03.2024